Business Lessons

gallery/creative_logo2

 

Урок 9: Трета фаза на проекта - изпълнение

 

          По време на фазата на изпълнение е нужно постоянно да се прави мониторинг и контрол на дейностите, които се извършват. Основните линии, по които се работи в тази фаза са очертани в плана за управление на проекта. Той е основният ориентир, по който може да се сравняват планираните дейности и действително извършените работи и така да се види къде има разминавания, които да се коригират своевременно. Важна част от този план е анализа на възможните промени, с който може лесно да се определи дали има някакви пропуски и разминавания между планираните действия и действителното изпълнение на проекта. Много често се налага да се правят промени в плана и затова е важно те да бъдат анализирани и след това интегрирани в него.

         Фазата на изпълнение включва следните елементи:

         - Изпълнение на процесите, свързани с човешките ресурси и с комуникациите;

         - Методи за наблюдение и контрол върху прогреса на проекта;

         - Осигуряване и контрол на качеството, както и непрекъснато подобряване на процесите и процедурите относно проекта;

         - Интеграционните процеси, за които е отговорен мениджъра на проекта, ръководят изпълнението на дейностите, както и тяхното наблюдение и контрол.

 

         Как да се интегрират промените в проекта по време на фазата на изпълнение с минимум неудобства?

         В тази фаза се включват 18 от 42-та процеса, препоръчвани от PMBOK за следване по време на проекта. Тези процеси са от групите процеси по изпълнението и по следене и контрол. Докато вървят дейностите по изпълнението, паралелно с тях вървят и дейностите по следенето и контрола на тяхното изпълнение, като те изискват следене, докладване, управление и анализиране на прогреса на проекта. Процесите по следене и контрол се извършват не само по време на фазата на изпълнение, но и по време на останалите фази на жизнения цикъл на проекта. Следенето и контрола служат главно за да се прави оценка на проекта и да се информират ключовите заинтересовани лица за това дали се изпълняват точно предварително поставените цели.

         Главен инструмент в тази фаза е т.нар. анализ на вариациите. Чрез него се изследват вариациите (различията) между планираното и действителното изпълнение на дейностите и обмисляне на това как да се реши въпроса с тези различия. Не е достатъчно само да се отрази промяната, но трябва да се помисли и за това как да бъде намалена до приемливо ниво или да бъде приложена тази промяна и да се действа според нея, което разбира се ще изисква съгласието на ключовите заинтересовани лица по проекта.

Най-големият риск в тази фаза може да бъде неспособността за управление на промените. Понякога промените настъпват по време на фазата на изпълнение според обстоятелствата, а друг път се случва клиента на проекта да промени желанията си относно проекта.

 

 

Източник: open2study.com

 

www.000webhost.com