Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 7: SWOT анализ и неговото прилагане в мениджмънта

           Наименованието SWOT на този вид анализ идва от анализирането на силните страни на фирмата (Strenght), слабите страни (Weaknesses), възможностите за фирмата (Opportunities) и заплахите за фирмата (Threats). Анализът е разработен от Албърт Хъмфри през 1960 г.

SWOT анализът може да се прилага във всички сфери на живота, както в личната, така и в професионалната. Тук ще разгледаме приложението ѝ в бизнес сферата. Той може да се използва като инструмент за изграждане на базова бизнес стратегия, като инструмент за вземане на важни стратегически решения и чрез него може да се определи какво е състоянието на вътрешната и на външната среда на фирмата.

          Силните страни на една фирма засягат вътрешната ѝ среда. Те представляват нейните положителни черти и предимствата ѝ пред конкурентите. Когато преценявате какви са силните страни на вашата фирма е нужно да бъдете честен със себе си. Не се считат за силни страни, тези които са притежавани от почти всички в бранша. Силни страни са тези характеристики, които вашата фирма притежава, а другите не и които са нейните предимства пред конкурентите.

         Слабите страни също засягат вътрешната среда на фирмата, но са нейните отрицателни черти. Това са нейните недостатъци. За да ги идентифицирате, отново се налага да бъдете искрени, а също и доста критични. Това са тези области, които се нуждаят от подобрение. Също така това могат да бъдат фактори, които е нужно да избягвате при извършването на дейността си. Слабостите на фирмата ви могат да бъдат идентифицирани не само от вас, но и от клиентите и от конкурентите ви.

         Възможностите за фирмата идват от външната среда. Те могат да бъдат: нова технология, нови пазари, нови тенденции на пазара, нови правила или наредби спуснати от правителството, промени в демографията и в начина на живот на хората и други. Всички тези възможности могат да бъдат използвани, така че да донесат приходи за фирмата.

         Заплахите за фирмата също идват от външната среда и представляват риск за бизнеса ви. Те за разлика от възможностите са с възможни отрицателни последствия. Заплахите могат да бъдат например: силна конкуренция в дадения отрасъл, нова технология, която застрашава бизнеса ви, ограничения на постъпващи парични потоци и други.

 

 

www.000webhost.com