Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 5: Етика и социална отговорност

           Какво е етика? Термина етика е абстрактен и най-общо представлява съвкупност от правила и ценности, чрез които може да разберем кое е лошо и кое добро. Това определение се отнася и до бизнес етиката. Така, че решенията, които се вземат в една организация могат да бъдат добри решения или лоши решения.

           Пример за това дали нещо е етично или не, е дадена компания да плаща различни по размер заплати на мъжете и на жените, въпреки че вършат една и съща работа. Дали това според вас е етично? Или пък незаконни действия като обявяване на фалшиви разходи с цел да се намалят данъците или пък подправяне на подписи.

          Върху вземането на етични решения влияят различни фактори.

          Първият фактор е силата на решението, тоест каква тежест има то и какви са дългосрочните последици от него. На всеки се случва да вземе неправилно решение, то не винаги е неетично, но може да има лоши последици за този, който го е взел и за организацията, в която работи.

          Вторият фактор е общественото мнение. Решението трябва да се взима в съответствие с това какви са схващанията и нагласите на обществото, защото ако вземем решение, което не отговаря на социалните норми, то това може да има негативен ефект за компанията.

         Третият фактор, който влияе върху вземането на решение са личните качества и добродетели на този, който взема решението. Той не трябва да прави нещо, което не е честно или неправилно от етична гледна точка.

         Четвъртият фактор е държавното регулиране. Държавата в лицето на правителството и парламента създава закони, наредби и правила, чрез които се определя какво е етично и какво не.

         Петият фактор е социалната отговорност. Компанията трябва да бъде социално отговорна, тоест компанията трябва да изпълнява ролята на добър гражданин и като такъв не бива да предлага на хората продукти или услуги, които биха могли да им навредят.

 

 

Вижте и Урок 6: Характеристиките на успешния мениджър

 

www.000webhost.com