Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 4 Жизнен цикъл на проекта


                    Жизнения цикъл на един проект обхваща всички фази на неговото развитие от началото до края му. Въпреки, че се нарича „жизнен цикъл“, процесът всъщност е линеен, а не кръгов. Все пак не бихте искали да се въртите в кръг, когато изграждате един проект. Полезно е да различавате главните фази на проекта чрез различните процеси, които са характерни за тях и чрез очертаване на границите между отделните фази. Тук могат да бъдат оформени и крайъгълните камъни (основните моменти), където главните заинтересовани лица да могат да влияят върху развитието на проекта, като се придържат към първоначалните цели и могат да решават дали да продължат проекта или да го приключат по-рано от предвиденото. Както знаем, биха се загубили много време и пари, ако проекта бъде затворен преди да е изпълнил предназначението си. Работещите по проекта трябва не само да се стремят да движат проекта по-добре, но и трябва да могат да разпознават кога е необходимо да го затворят преди да е изпълнен.
                   Според PMBOK фазите на проекта са 4: стартиране, подготовка, извършване на работата, приключване.
                   Според PRINCE фазите също са 4 и са следните: предпроект, иницииране, доставка и последна фаза на доставката.
                   Всъщност имената на фазите са различни, но те означават едно и също нещо: концепция (замисъл), планиране, изпълнение/развитие и приключване. Ще разгледаме всяка една фаза по отделно.

         
                 Концепция

                 В тази фази се ражда замисъла за проекта. Тук трябва ясно да определим какви ще са целите на проекта. Тези цели трябва да бъдат съгласувани между всички заинтересовани лица. Веднъж след като е постигнато съгласие и е взето решение какви ще са целите на проекта, трябва да се състави писмен документ, в който те да са описани. Това не се прави само за да удостовери съгласието на заинтересованите лица относно целите, но и за се упълномощи мениджъра на проекта да използва наличните ресурси, така че да може да се премине към следващата фаза - фазата на развитие.
                И така, първата фаза завършва със създаването на така наречената „Харта на проекта“.

 

                Планиране

                Следващата фаза е фазата на планирането на проекта. В тази фаза ръководителя на проекта е упълномощен да планира какви дейности ще се извършват във следващата фаза – фазата на изпълнение. Заедно с екипа си, той може да започне работа по всички планове, които ще бъдат нужни за ефективното изпълнение на проекта. Главната задача в тази фаза е изграждането на „плана за управление на проекта“.
              В този план имаме вече по-детайлно описание на много от факторите, свързани с проекта, в сравнение с хартата. В числото на факторите са включени неща, като сферата на действие на проекта, продължителността на работите по проекта, разходите, изискванията за качество и други.
             В плана за управление на проекта трябва да се включват например: план за комуникация, анализ на риска, планове на доставките и т.н.
             По принцип, плана за управление се превръща в документ за задвижване на проекта, когато той премине във фазата на изпълнение. С други думи, когато достигнем до фазата на изпълнение на проекта, то тогава просто трябва да изпълним този план.

 

                Изпълнение

                Това, което е особено важно за тази част е постоянния мониторинг и контрол, които трябва да правим. Плана за управление на проекта ни предоставя основните линии, по които трябва да работим и затова е нужно да си изградим механизъм, по който да следим как се развива проекта, за да сме наясно къде има разминавания между плана и действителността.
                Важна част от фазата на изпълнение е анализа на възможните промени. Той ни помага да определим къде имаме пропуски и разминавания между това, което сме планирали да се случи и това, което се е случило в действителност. Тъй като в някои моменти от фазата на изпълнение е много вероятно да се наложат промени, те трябва да се анализират и след това да се интегрират в плана за изпълнение на проекта, за да се подпомогне по-нататъшното изпълнение на плана.

 

                Приключване

                След като сме приключили фазата на изпълнение е време да преминем към фазата на приключване.
                Това, което е най-важното тук е, заедно с клиента на проекта да се провери, дали резултатите от проекта се припокриват с очакванията, които са записани в хартата на проекта във първата фаза, когато се създава концепцията за проекта.
                Екипът, който работи по проекта, трябва да седне и разгледа всеки аспект от изпълнението на проекта. Препоръчва се именно тук да се създаде документ, който да описва какви са уроците, които сме научили. В този документ могат да се направят и препоръки относно изпълнението на бъдещи сходни проекти.
                Много е важно, когато затваряме проекта да съберем всички документи свързани с него и да ги архивираме. Архивирайте ги по такъв начин, че да са лесни за достъп и хората, които изпълняват бъдещи подобни проекти да могат лесно да ги намират и ползват.
                И така, съгласно PMBOK за целия жизнен цикъл на проекта имаме общо 42 процеса. Във фазата на създаване на концепцията тези процеси са два, в фазата на планиране -  20, във фазата на развитие (изпълнение) – 18 и във финалната фаза те са 2.


Източник: open2study.com

 

 

    www.000webhost.com