Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 3: Подходи при мениджмънта

      В историята на мениджмънта са се оформили различни подходи, чрез които можем да разберем мениджмънта. Един такъв подход предлага Макс Вебер. Неговият подход е наречен бюрократичен и се състои от следните принципи: ясна формулировка на задълженията на служителите, ясно оформена йерархична структура, ясно формулирани ключови показатели за изпълнението на работата, предоставяне на работна униформа от страна на работодателя (в миналото работниците сами са осигурявали работните си дрехи), да се наемат хора с правилната квалификация и умения, да има ясно формулирани начини за издигане в кариерата.

     Вторият подход, който ще разгледаме е научният подход, разработен от Хенри Файол. Той оформя 14 принципа на мениджмънта, които са следните: ясно разделение на труда, авторитет и отговорност на мениджъра, дисциплина и подчинение на служителите, единство на разпореждането (всеки получава разпореждане само от един ръководител), подчиняване на личния интерес на общия, справедливо възнаграждение на труда, централизация и децентрализация на властта според това как е най-добре за служителите, яснота в йерархията, ясно определен ред – всеки да знае своето място в екипа, справедливост, поощряване на инициативността, единство на персонала. Той очертава и пет функции на мениджмънта – те са следните: прогнозиране и планиране; организиране; координиране; контрол. Тези функции са подобни на познатите днес четири функции на мениджмънта: планиране, организиране, ръководство и контрол.

     И третият, последен подход, който ще разгледаме е подходът относно човешките отношения, разработен от Елтън Майо. Той очертава три основни принципа: социалните връзки в организацията; комуникацията – не само отгоре надолу, но и обратно (тоест да има обратна връзка); лидерски умения на ръководителите.

 

 

Вижте и Урок 4: Организационна култура и външна среда

 

 

www.000webhost.com