Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 2: Видове мениджъри

         В големите фирми разпределението на труда обикновено е вертикално и мениджърите в нея са обособени в три основни групи: висши ръководители, ръководители от средно ниво и ръководители на първа линия.

        Висшите ръководители са тези, които определят целите и стратегиите на фирмата за определен период от време (обикновено за няколко години напред). Такива ръководители са главният изпълнителен директор, председателят на фирмата, президента и други. Те отговарят за цялата фирма и се явяват нейни представители.

       Мениджърите от средно ниво са тези, които отговарят за практическата реализация на целите и стратегиите на фирмата. Те са пряко подчинени на висшите ръководители и отговарят за поне двама от мениджърите от първа линия.

      Мениджърите на първа линия са най-много на брой във фирмата и осъществят пряко ръководство върху изпълнителите и специалистите при изпълнението на ежедневните им задачи и задължения. Такива са тийм-лидерите и мениджърите на отдели.

 

      Мениджърите изпълняват четири основни роли в организацията.

      Първата от тях е междуличностната роля. Мениджъра играе ролята на лидер в организацията и неговат цел е да обединява хората и да ги мотивира да работят. Той е човекът, с които се поддържа връзка вътре и извън организацията, той е представителното лице на фирмата при срещи, той е този, който решава проблемите възникнали в организацията и той е този, който е начело на бизнеса.

       Втората роля е неформалната роля. В тази си роля мениджъра може да бъде описан като разпространител на информация. Той наблюдава вътрешната и външната среда за организацията и взима съответните мерки, а също така се явява и говорител на фирмата.

       Третата роля е на вземащ решения. Мениджърът трябва да взема много решения в ежедневната си практика. Те трябва да действат като предприемачи и да правят това, което е добро за бизнеса. Той трябва да се справя с възникнали проблеми и нарушения. Също така ръководителят е този, който разпределя ресурсите на организацията и се договаря с различните нива на управление в дадената организация с цел да се разпредели правилно работата и ресурсите.

       Четвъртата роля е на водещ преговори. На мениджъра постоянно му се налага да преговаря с други мениджъри в организацията и с подчинените си. Освен това му се налага да преговаря и с доставчици и клиенти.

 

       Мениджърите трябва да притежават и няколко основни характеристики. Те трябва да имат технически, междуличностни и концептуални умения, както и умения да мотивират персонала да си върши добре работата.

      Техническите умения са необходими, тъй като един мениджър трябва да разбира това, което управлява. Ако един мениджър управлява екип от програмисти, то и самият той трябва да разбира от програмиране, в противен случай не би могъл да разбере дали подчинените му си вършат работата правилно и качествено.

      Междуличностните умения се изразяват в това мениджъра да умее да общува с останалите членове на организацията и с лица, които са извън нея, но са свързани по някакъв начин с фирмата, като клиенти и доставчици.

      Концептуалните умения са нужни на мениджъра, за да успее да съпоставя алтернативите при вземане на решение, да анализира ситуацията и да вземе най-доброто решение за организацията.

     Умението да мотивира подчинените си е нужно на всеки мениджър, за да се гарантира, че всички от екипа работят и влагат усилия, за да постигнат целта на организацията. Всички те трябва да са настроени позитивно, за да могат да работят с пълния си капацитет при изпълнението на задачите си.

 

Вижте и Урок 3: Подходи при мениджмънта

 

 

www.000webhost.com