Business Lessons

gallery/creative_logo2

Урок 1: Какво представлява мениджмънта?

        Мениджмънта не се отнася само до ръководителите на фирми или до тийм лидерите. Мениджмънта е нужен на всеки, дори и на обикновената домакиня. Той представлява умението да планираме, организираме, ръководим и контролираме определени неща от всекидневието ни.

        Тези четири функции са основите на мениджмънта, но той се свързва и с още много неща, особено когато става въпрос за фирмен мениджмънт. На мениджърите често се налага да вземат трудни решения и да носят отговорност за тях. Налага им се също и да решават конфликти между членове на екипа. Така, че да си мениджър никак не е лесно и се изисква сериозна подготовка и стабилна психика.

        Нека разгледаме малко по-подробно четирите функции на мениджмънта:

        Планиране

        Това е процес, при който се определят целите и стратегиите на организацията и се разработват планове, чрез които да се постигнат зададените цели.

       Организиране

       Това е процес, при който се определят задачите за изпълнение и се разпределят по отдели и хора, като се изграждат определени структури и се създава такава организация на труда, че да се изпълнят целите на организацията.

       Ръководство

       Представлява направляване на дейността в организацията, като се мотивират служителите, така че да се съгласуват и обединят техните усилия за достигане на целите.

      Контрол

      Тази дейност се извършва, за да се създаде обратна връзка в процеса на управление. Нейното предназначение е да се осигури изпълнението на поставените задачи и цели чрез задаването на стандарти, установяване на фактическото изпълнение, сравнение между стандартите и фактическото изпълнение и извършване на коригиращи действия, ако има нужда от такива.

 

 

Вижте и Урок 2: Видове мениджъри

 

www.000webhost.com